Pravidla a podmínky pro účast ve fotosoutěži SUN SYSTEM podzim 2020

1. Obecná ustanovení


1.1. Tato pravidla a podmínky pro účast upravují práva a povinnosti mezi pořadatelem a soutěžícími v rámci fotosoutěže SUN SYSTEM podzim 2020 (dále též jen „Pravidla“), a to ve smyslu ustanovení § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“).


1.2. Pořadatelem fotosoutěže je společnost SUN SYSTEM Servis s.r.o., IČO: 087 89 584, se sídlem: Ostrožská 220, 698 01 Veselí nad Moravou (dále též jen „pořadatel“).

1.3. Název fotosoutěže: fotosoutěž SUN SYSTEM podzim 2020 (dále též jen „fotosoutěž“).


1.4. Téma fotosoutěže: Můj produkt od Sun System


1.5. Předmět fotosoutěže:

soutěžící, kteří se ve fotosoutěži umístí na 1. až 5. místě hodnoceného pořadí, obdrží od pořadatele následující výherní ceny:

 • 1. místo - gril Vulcanus v hodnotě 42.900 Kč
 • 2. místo - gril Big Green Egg v provedení Large v hodnotě 39.827 Kč
 • 3. místo - 4místná sedací souprava NOFI od značky HIGOLD v hodnotě 36.070 Kč
 • 4. místo - plynové ohniště Sunwood Marino v hodnotě 23.986 Kč
 • 5. místo - betonový květináč Taglio od firmy Slabb v hodnotě 3.643 Kč
 • (jednotlivě dále též jen „cena“ a společně dále též jen „ceny“)

1.6. Soutěžícím se rozumí výhradně fyzická nebo právnická osoba, která:

 • (i) zakoupila u pořadatele libovolný produkt (s výjimkou interiérového stínění a sítí proti hmyzu),
 • (ii) má korespondenční adresu na území České republiky;
 • (iii) splňuje a akceptuje veškerá pravidla a podmínky uvedené v těchto Pravidlech, a 
 • (iv) se řádně registrovala do fotosoutěže prostřednictvím registračního formuláře.
 • (dále též jen „soutěžící“).

1.7. Propagace, hlasování a vyhodnocování fotosoutěže probíhá mimo jiné prostřednictvím účtů pořadatele na sociální síti Facebook (dále též jen „Facebook“ ). Pořadatel tímto zdůrazňuje, že je výhradním pořadatelem fotosoutěže a že provozovatelé Facebooku nemají s fotosoutěží nic společného, když fotosoutěž není z jejich strany žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována. Uvedená sociální síť je pořadatelem využívána pouze jako prostředek komunikace a soutěžící jsou povinni se řídit příslušnými pravidly užívání této sociální sítě na svoji vlastní odpovědnost.


Přehledný popis průběhu fotosoutěže je mimo tyto Pravidla popsána také ZDE. Jako rozhodující jsou však považovány vždy skutečnosti uvedené v Pravidlech.


2. Průběh fotosoutěže, její skončení a vyhodnocení


2.1. Fotosoutěž je zahájena zveřejněním informace o zahájení fotosoutěže na sociální síti pořadatele Facebook a trvá do doby zveřejnění informace o jejím ukončení tamtéž.


2.2. Doba trvání fotosoutěže je stanovena od 14. října 2020 do 28. října 2020. Tímto však není vyloučeno oprávnění pořadatele na základě svého rozhodnutí dobu trvání fotosoutěže prodloužit či zkrátit.


2.3. Soutěžící je oprávněn se registrovat do fotosoutěže výhradně prostřednictvím registračního formuláře, který je veřejně dostupný ZDE


2.4. Odesláním registračního formuláře soutěžící výslovně souhlasí se svojí účastí ve fotosoutěži, jakož i se všemi pravidly a podmínkami soutěže, které jsou závazným způsobem upraveny v Pravidlech.

Podmínkou řádné registrace soutěžícího do fotosoutěže je:

a) odeslání nejméně 5 fotografií produktu zakoupeného u pořadatele,

b) uvedení informačních a identifikačních údajů o zakoupeném produktu a soutěžícím, a

c) odeslání odpovědi na otázku uvedenou v registračním formuláři.


2.5. Po provedení kontroly registrace soutěžícího ze strany pořadatele bude vybraná fotografie soutěžícího umístěna na sociální sítě pořadatele (Facebook).


2.6. Výsledné pořadí soutěžících ve fotosoutěži bude určeno na základě výsledku hlasování veřejnosti na sociální síti pořadatele (Facebook), přičemž za rozhodující hodnotící kritérium bude považován počet liků (to se mi líbí), který bude mít fotografie soutěžícího k okamžiku skončení fotosoutěže. K později uděleným likům (to se mi líbí) se nebude přihlížet.


2.7. Po skončení a vyhodnocení výsledků fotosoutěže budou výherní soutěžící zveřejněni na sociálních sítích pořadatele (Facebook). Výherním soutěžícím bude současně zaslán také informační e-mail o jejich výhře ve fotosoutěži.


2.8. Po doručení informačního e-mailu, který potvrzuje výherní umístění v soutěži, bude výhernímu soutěžícímu automaticky odeslána příslušná cena, a to na korespondenční adresu, kterou výherní soutěžící uvedl při registraci do fotosoutěže.

2.9. Cena bude předána přepravci pro účely jejího doručování nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení fotosoutěže.


2.10. Nepřevezme-li si výherní soutěžící výhru po jejím doručení ve smyslu odst. 2.7 a zásilka tak bude jako nedoručená vrácena pořadateli, bude výhernímu soutěžícímu opakovaně odeslán informační e-mail ve smyslu odst. 2.6, v jehož rámci bude výherní soutěžící vyzván ke sdělení doručovací korespondenční adresy, na kterou může pořadatel cenu odeslat, a současně bude vyzván k provedení předchozí úhrady nákladů spojených s opakovaným doručování ceny.


2.11. Nesplní-li výherní soutěžící povinnosti dle odst. 2.10 ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po doručení opakovaného informačního e-mailu, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že se výherním soutěžícím stává soutěžící, který se v hodnoceném pořadí fotosoutěže umístil jako první nevýherní soutěžící. Dále se postupuje obdobně v souladu s tímto článkem Pravidel.


3. Další pravidla a podmínky soutěže


3.1. Účast soutěžícího ve fotosoutěži je zdarma a není tak spojena s žádnými registračními či jinými poplatky.


3.2. Náklady, které soutěžícímu vzniknou v souvislosti s jeho účastí ve fotosoutěži, nese každý soutěžící sám. Soutěžícímu tedy nevzniká vůči pořadateli žádný nárok na úhradu těchto nákladů, a to ani v případě předčasného skončení soutěže z rozhodnutí pořadatele (včetně skončení fotosoutěže bez vyhlášení vítězů fotosoutěže).


3.3. Fotosoutěže se může zúčastnit jakýkoliv soutěžící, a to pouze s výjimkou zaměstnanců a dalších spolupracovníků pořadatele, jakož i rodinných příslušníků těchto osob. Účast těchto osob v soutěži je zakázána a v případě zjištění porušení této skutečnosti bude příslušný soutěžící z fotosoutěže vyřazen.


3.4. K vydání závazného rozhodnutí o tom, kdo se stal výhercem fotosoutěže, je příslušný výhradně pořadatel. Proti takovému rozhodnutí přitom není možnost opravných prostředků.


3.5. Veškerá komunikace v rámci fotosoutěže mezi pořadatelem a (výherním) soutěžícím bude probíhat výhradně prostřednictvím e-mailové komunikace. Soutěžící je přitom povinen komunikovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl při registraci do fotosoutěže, přičemž e-mailová adresa pořadatele pro účely komunikace je: lucie@sunsystem.cz .


3.6. Na poskytnutí ceny v soutěži není právní nárok a není tak možné se případně úspěšně domáhat vůči pořadateli poskytnutí ceny soudní cestou.


4. Práva a povinnost pořadatele


4.1. Pořadatel je povinen informovat soutěžícího, který se stal výhercem ceny ve fotosoutěží (tj. výherní soutěžící), prostřednictvím e-mailového sdělení odeslaného na e-mailovou adresu, kterou výherní soutěžící uvedl při registraci do fotosoutěže, a to nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže.


4.2. Pořadatel si vyhrazuje, že:
a) je oprávněn vybrat z fotografií, které byly soutěžícím zaslány při registraci do fotosoutěže, takovou fotografii, která bude zveřejněna na sociálních sítích pořadatele (Facebook) a stane se tak soutěžní fotografií. Pakliže však nebude žádná z fotografií způsobilá ke zveřejnění (z důvodu kvality fotografie, nevhodné kompozice, apod.), není pořadatel povinen ke zveřejnění přistoupit a účast soutěžícího ve fotosoutěži tímto zaniká.

b) je oprávněn dodatečně měnit povahu a druh cen ve fotosoutěži, a to sice za ceny obdobného typu a srovnatelné hodnoty. Vyplacení hodnoty cen v penězích není možné.

c) je oprávněn vyloučit ze soutěže (a to i bez předchozího upozornění) soutěžícího, který poruší své povinnosti vyplývající z těchto Pravidel, obecně závazných právních předpisů či pravidel pro užívání Facebooku. Současně je pořadatel oprávněn vyřadit soutěžícího, u něhož je dáno důvodné podezření, že porušuje či bude porušovat povinnosti dle předchozí věty nebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

d) nenese žádnou odpovědnost za vady ceny, a to ani v případě, že tyto vady byly na ceně přítomny již v okamžiku jejího odeslání výhernímu soutěžícímu. Odpovědnost za jakost ceny ze strany pořadatele je vyloučena.


e) nenese žádnou odpovědnost za poškození ceny, které bude způsobeno v důsledku a v průběhu její přepravy výherními soutěžícímu.


f) nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by byla v budoucnu výhernímu soutěžícímu či třetí osobě způsobena v důsledku užívání či jiného nakládání s cenou.


g) je oprávněn fotosoutěž kdykoliv pozastavit, změnit či ukončit, a to i bez udání důvodů. V takovém případě nevzniká soutěžícímu nárok na poskytnutí jakéhokoliv plnění, a to včetně náhrady škody. Pořadatel je však povinen tuto skutečnost oznámit soutěžícím na Facebooku.


5. Práva a povinnosti soutěžícího


5.1. Soutěžící provedením registrace do fotosoutěže výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že:


a) se fotosoutěže účastní dobrovolně, a že v jejím rámci bude jednat výhradně takových způsobem, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů či vzniku škody na straně pořadatele a třetích osob.


b) pořadatel zveřejní na Facebooku základní osobní údaje o soutěžícím, a to v souvislosti se zveřejněnou fotografií soutěžícího.


c) odesláním fotografie přenechává pořadateli k užívání svá autorská (vlastnická) práva k fotografii. To zejména znamená, že pořadatel je oprávněn užívat fotografii nejen pro účely fotosoutěže, ale také například pro účely následné propagace pořadatele / výrobků pořadatele / apod. Za tímto účelem uděluje soutěžící odesláním fotografie pořadateli licenci k užívání autorských (vlastnických) práv k fotografii, a to po neomezenou dobu trvání.


d) pořadatel je oprávněn v souvislosti s fotosoutěží zpracovávat osobní údaje soutěžícího. Pořadatel se však zavazuje, že osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu, přičemž bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou dostupné ZDE.


e) mu v souvislosti s jeho účastí ve fotosoutěži nevzniká nárok na žádné plnění ze strany pořadatele. Tím však není dotčena povinnost pořadatele zachovávat základní práva a svobody soutěžícího, a pakliže se soutěžící stane vítězným soutěžícím, kterému byla doručena cena, stává se výherní soutěžící oprávněným vlastníkem této ceny.


5.2. V případě, že výhernímu soutěžícímu není cena doručena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení informačního e-mailu ze strany pořadatele, je výherní soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatelem s požadavkem na odůvodnění tohoto stavu. Pořadatel je v takovém případě povinen odpovědět výhernímu soutěžícímu nejpozději do 5 pracovních dnů.


6. Závěrečná ustanovení


6.1. Tyto Pravidla, jakož i související práva a povinnosti pořadatele a soutěžících, se řídí právním řádem České republiky.


6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo k jednostranné změně Pravidel, přičemž v takovém případě je pořadatel povinen zveřejnit rozsah a povahu provedené změny na Facebooku. Okamžikem zveřejnění přitom dochází k nabytí účinnosti této změny Pravidel.


6.3. Tyto Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 14. října 2020.

S výběrem Vám ochotně poradíme

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat, popř. nám zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

Infolinka

800 150 180

E-mail

poptavka@sunsystem.cz
NAJÍT PRODEJNÍ MÍSTO

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA / DOTAZ