uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „Smlouva“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Objednatel

______________________
______________________, PSČ: __________
______________________

Bankovní spojení: ______________________
Telefon/fax : _________________________
e-mail : ______________________________

V případě, že se jedná o firmu:
IČ: _____________ DIČ: ______________
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v ___, oddíl __, vložka ___

zastoupená: __________________

Osoba oprávněná jednat za objednatele:


ve věcech smluvních: ______________
ve věcech technických: ______________

(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel

SUN SYSTEM SERVIS s.r.o.
IČ: 08789584
se sídlem Ostrožská 220, 698 01 Veselí nad Moravou – Milokošť
zastoupená: ______________
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115515
jednatelé společnosti: Jozef Mičo, Lukáš Mičo
Bankovní spojení: 123-1042200267/100 Komerční banka, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

Infolinka: +420 518 324 833
E-mail: poptavka@sunsystem.cz

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:
ve věcech smluvních: ______________
ve věcech technických: ______________

(dále jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně v textu rovněž jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana“ uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

 

čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vlastní svobodné a vážné vůle, s cílem upravit jejím prostřednictvím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z obsahu právního vztahu založeného touto Smlouvou.
 2. Smluvní strany, popřípadě jejich zástupci, výslovně prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a dostát závazkům z ní vyplývajícím.
 3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele, které jsou uveřejněny na internetových stránkách Zhotovitele a zároveň tvoří přílohu této Smlouvy (příloha č.1).
 4. Smluvní strany níže svými podpisy stvrzují, že souhlasí s odkazem části Smlouvy na Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele. Mimo ustanovení této Smlouvy se smluvní strany zavazují dodržovat rovněž ustanovení připojených Všeobecných obchodních podmínek.


čl. II
Předmět plnění, předmět Díla

 1. Předmětem Díla dle této smlouvy se rozumí: ______________________________ (dále též jen „Dílo“).
 2. Rozsah Díla je dále specifikován v objednávce č. ____________________, která je nedílnou součástí této Smlouvy (příloha č.2).

čl. III
Povinnosti stran při provádění Díla

 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu s touto Smlouvou.
 2. Zhotovitel se dále zavazuje provést a řádně a včas dokončit Dílo a předat jej Objednateli v souladu s touto Smlouvou.
 3. Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce, užívací práva a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti dle této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
 4. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do doby zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Konkrétní podmínky připravenosti staveniště budou ze strany Zhotovitele specifikovány po uhrazení zálohy ze strany Objednatele a budou tvořit přílohu č. 3 této Smlouvy. Podmínky budou zaslány do 14 dnů od uhrazení zálohové platby na email objednatele. Termín Zhotovitele pro provedení Díla se v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli může prodloužit o počet dnů prodlení a nad rámec toho až o dalších 14 dnů, oproti předpokládanému termínu dokončení.
 5. V případě, že nebude stavební připravenost (zejména rovinnost) v souladu s ČSN 73 0210-1: +-2 mm /2 m, bude nutné provést úpravu rovinnosti a stavební přípravy, které nejsou součástí ceny Díla ani této smlouvy. Zhotovitel tuto úpravu v případě dohody s Objednatelem provede, v opačném případě se jedná o prodlení Objednatele s předáním staveniště.
 6. Objednatel je povinen na své náklady zajistit výkop a betonáž betonových patek pod každý sloup pergoly ve velikosti a hloubce dle podkladů zhotovitele tak, aby tyto byly ke dni zahájení prací hotovy. Pokud není v objednávce specifikováno jinak.
 7. Objednatel zajistí na své náklady přívod el. kabeláže v místě, které označí Zhotovitel dle podkladů v požadované specifikaci pokud není v objednávce specifikováno jinak.
 8. Montážní prostor musí být vyklizený, prázdný pro manipulaci a přístupný. V případě novostavby či rozsáhlé rekonstrukce musí být montážní prostor zpevněný pro manipulaci s montážními vrátky, které slouží pro manipulaci při montáži.
 9. Objednatel je povinen zaslat nejméně 14 dnů před plánovanou montáží na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy aktuální fotografie místa staveniště, případně též výkresy a situační plány staveniště, pokud se od okamžiku uzavření této Smlouvy jakkoliv změnilo – například změnou dlažby, přípravou betonových patek, zateplením, změnou fasády, realizací obkladu nebo dlažby, instalací jiných dodatečných produktů a zařízení apod. V případě, pokud Objednatel fotografie, výkresy či situační plány zhotoviteli nezašle, přestože bylo staveniště jakkoliv změněno, odpovídá Objednatel za veškeré škody, kterou v důsledku toho vzniknou. Vznikne-li rovněž vlivem změny staveniště potřeba upravit dalšího materiálu, zboží nebo součinnosti dalších osob, prodlužuje se o dobu přiměřenou doba pro provedení Díla a Zhotovitel má nárok na úhradu více nákladů nad rámec ceny Díla ujednané v této Smlouvě
 10. Veškerá stavební povolení, popř. i zábory, je povinen zajistit Objednatel na své náklady.
 11. Termín Zhotovitele pro provedení Díla se v případě jakéhokoliv prodlení Objednatele uvedeného v předchozích odstavcích 5 až 9 může prodloužit o počet dnů prodlení a nad rámec toho až o dalších 14 dnů, oproti předpokládanému termínu dokončení.
 12. Termín Zhotovitele pro provedení Díla a k provedení montáže se prodlužuje o dobu trvání události vyšší moci. Za vyšší moc se považuje mimořádná okolnost dočasně nebo trvale bránící ve splnění povinnosti a vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran. Za vyšší moc se považuje zejména živelná pohroma, přírodní katastrofa, stávka, výpadky energií, epidemie, pandemie, mimořádný, nouzový, válečný stav, občanské nepokoje, plošné (platné alespoň na území obce důležité pro plnění této Smlouvy) mimořádné opatření ministerstva či jiného ústředního úřadu, vlády ČR, povinnost pracovníků Zhotovitele dodržet povinnou karanténu, apod.
 13. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku je Objednatel odpovědný za splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených v této Smlouvě.
 14. Objednatel je povinen Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla sjednanou v čl. V této Smlouvy.
 15.  

čl. IV
Místo a čas plnění

 1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat dne ____________________ za předpokladu, že bude uhrazena zálohová faktura za podmínek uvedených v této smlouvě. V případě, že bude Objednatel v prodlení s uhrazením zálohy, je Zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení provádění prací na Díle a to minimálně o dobu odpovídající prodlení. V případě, že v uvedený den zahájení prací podle tohoto ustanovení věty první nemůže dojít k zahájení prací z důvodu překážky vzniklé na straně některé ze smluvních stran, dohodnou se smluvní strany bez zbytečného odkladu na náhradním dni zahájení prací. Náhradní den zahájení prací může být dohodnut na den před i po původním dni zahájení prací, nejpozději však čtrnáct (14) dnů po původním dni zahájení prací. Zhotovitel v přiměřené době před původním či náhradním dnem zahájení prací Objednateli telefonicky na číslo uvedené v záhlaví potvrdí zahájení prací.
 2. Konkrétní termín zahájení montáže určuje Zhotovitel a Objednateli ho sdělí minimálně sedmdesát dva (72) hodin předem. Celkové doba montáže předmětu Díla Zhotovitelem je pak stanovena ve lhůtě do 1 dnů. Montážní čas je v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:30, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodnou písemně jinak.
 3. V případě, kdy Objednatel nezajistí nejpozději ve lhůtě určené Zhotovitelem řádnou připravenost montážního prostoru ve smyslu ust. článku III. odst. 8. této Smlouvy výše, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s Doplatkem ceny Díla, přičemž Objednatel je povinen tuto vyfakturovanou částku uhradit ve lhůtě uvedené na této faktuře, přičemž je oprávněn si ponechat pozastávku ve výši 10 % z částky uvedené na této faktuře včetně DPH až do doby dokončení montáže a předání díla bez vad a nedodělků, mimo těch drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Po provedení montáže Zhotovitelem uhradí Objednatel zadržovanou pozastávku nejpozději do sedmi (7) dnů od provedení montáže.
 4. Nezajistí-li Objednatel řádnou připravenost montážního prostoru ve smyslu ust. článku III. odst. 8. této Smlouvy výše, v termínu stanoveném Zhotovitelem, přičemž tato nepřipravenost bude mít za následek prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli skladné za uskladnění materiálu nutného k provedení Díla ve výši 0,05 % denně z ceny Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení Objednatele se zajištěním připravenosti montážního prostoru. Skladné bude Objednatelem uhrazeno na základě samostatné zálohové faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nastoupit k provedení montáže Díla nejdříve poté, co bude skladné dle zálohové faktury řádně uhrazeno.
 5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
 6. Místem provedení díla (místem plnění) je ___________________________
 7. Objednatel výslovně prohlašuje, že místo provedení Díla, včetně budovy na něm umístěné je v jeho vlastnictví, popřípadě předloží Zhotoviteli písemný souhlas s provedením Díla skutečného vlastníka předmětných nemovitostí.
 8. Objednatel bere na vědomí, že celková doba provedení Díla či doby vyřízení reklamace může být prodloužena v návaznosti na prodlení v dodávkách Zhotovitelova dodavatele.
 9. Je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Díla z důvodů na straně Zhotovitele, a toto prodlení není současně zapříčiněno okolností vyšší moci, o více než 90 dnů, považuje se takové prodlení za podstatné porušení zakládající Objednateli právo odstoupit od této Smlouvy. Objednatel má v takto specifikovaném případě nárok na vrácení všech dosud zaplacených plnění dle této Smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší s účinky ex nunc. Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z jiného důvodu než uvedeného v první větě tohoto ustanovení, vrátí mu Zhotovitel poměrnou část ze zaplacené ceny Díla v závislosti na tom, v jaké době Objednatel od smlouvy odstoupil, takto:
  a. odstoupení od smlouvy v době 0 – 12 měsíců od uzavření smlouvy – 90 % ceny Díla vč. DPH;
  b. odstoupení od smlouvy v době 13 – 24 měsíců od uzavření smlouvy – 80 % ceny Díla vč. DPH;
  c. odstoupení od smlouvy v době 25 – 36 měsíců od uzavření smlouvy – 70 % ceny Díla vč. DPH;
  d. odstoupení od smlouvy v době 37 – 48 měsíců od uzavření smlouvy – 50 % ceny Díla vč. DPH;
  e. odstoupení od smlouvy v době 49 – 60 měsíců od uzavření smlouvy – 25 % ceny Díla vč. DPH;
  f. odstoupení od smlouvy po více než 60 měsících od uzavření smlouvy – 0 % ceny Díla vč. DPH.
 10. Objednatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel již započal s pracemi na Díle.
 11. Při nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel oprávněn na přiměřenou dobu přerušit provádění prací na Díle. Za nepříznivou povětrností situaci se pro účely této Smlouvy považuje:
  – bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy;
  – vítr o rychlosti alespoň 8 m/s (o síle 5. stupně Bf) pro práce ve výšce alespoň 3 m anebo vítr o rychlosti alespoň 11 m/s (o síle 6. stupně Bf) pro všechny ostatní práce;
  – dohlednost v místě plnění nižší než 30 m;
  – teplota vzduchu v místě plnění nižší než 5 stupňů Celsia.
 12. Pro určení přiměřené doby přerušení provádění prací se přihlíží k předvídatelnosti pominutí nepříznivé povětrností situace, k dostupnosti místa plnění, k závazkům Zhotovitele vůči jiným objednatelům a k jiným zvláštním okolnostem vzniknuté situace.
 13. O dobu přerušení provádění prací z důvodu nepříznivé povětrnostní situace se prodlužuje termín dodání Díla, včetně dohodnutých dílčích termínů plnění ze strany Zhotovitele.

čl. V

Cena díla

 1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s finální cenovou nabídkou v celkové výši
  Cena celkem: ___________________________ Kč bez DPH
 2. Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 3. K ceně se připočte daň z přidané hodnoty (DPH) v sazbě platné podle zákona v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedená cena Díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele podle této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla s výjimkou nákladů uvedených v této Smlouvě a Všeobecných obchodních podmínek.
 5. V případě, že Zhotovitel dorazí k zahájení provedení Díla, ale k zahájení Díla nebude možné z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele přistoupit, je povinen Objednatel uhradit Zhotoviteli náklady spojené (resp. škodu) s marným výjezdem Zhotovitele a jeho partnerů. Tyto náklady je Objednatel povinen uhradit před samotným zahájením provedení Díla a jejich specifikace bude uvedena v samostatné faktuře vystavené Zhotovitelem. V případě jejího neuhrazení není Zhotovitel povinen zahájit práce na Díle a je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Současně je oprávněn započíst již uhrazenou zálohu na tyto náklady.

čl. VI
Platební podmínky, způsob úhrady ceny díla

 1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu Díla takto:
  a. Před započetím provádění Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli zálohovou fakturu ve výši 50 % z ceny Díla. Splatnost zálohové faktury se stanoví v délce 7 dnů od data vystavení;
  b. Doplatek ceny Díla bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazen po montáži Díla na základě vystavené faktury, se splatností 7 dnů od data vystavení.
 2. Dokud nebude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena vystavená zálohová faktura, není Zhotovitel povinen zahájit práce vedoucí k provedení Díla.
 3. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak deset (10) dnů se považuje za podstatné porušením této Smlouvy. V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohové faktury je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

čl. VII
Předání a převzetí díla

 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v místě plnění.
 2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
 3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději jeden (1) den předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí.
 4. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat své subdodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že je dle ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla a tyto vady je povinen Objednatel uvést do předávacího protokolu. 
 6. Objednatel dále bere na vědomí, že reklamace Díla ze strany Objednatele neopravňují sami o sobě Objednatele k nezaplacení vystavené faktury v řádném termínu. Budou-li ze strany Objednatele reklamovány u Zhotovitele při předání a převzetí Díla vady, které budou současně zaznamenány v předávacím protokolu a nejedná se o drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, je Objednatel oprávněn ponechat si z částky uvedené na konečné faktuře včetně DPH pozastávku ve výši 10 % a to až do doby odstranění reklamovaných vad na Díle. Po odstranění reklamovaných vad uhradí Objednatel zadržovanou pozastávku nejpozději do sedmi (7) dnů od odstranění vad.
 7. Objednatel je povinen uvést veškeré drobné vady a nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, do předávacího protokolu při předání a převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že na později uplatněné drobné vady a nedostatky nebude brán ze strany Zhotovitele zřetel a Zhotovitel za tyto následně uplatněné vady a nedostatky neodpovídá. To nebrání dohodě Smluvních stran, že Zhotovitel nastoupí k nápravě následně uplatněných vad a nedostatků za společně dohodnutou cenu.
 8. Objednatel zmocňuje k převzetí Díla od Zhotovitele a jsou tak za Objednatele oprávněny Dílo převzít tyto osoby:
  a. ____________________________
  b. ____________________________
  c. ____________________________

čl. VIII
Odpovědnost za vady Díla

 1. Aniž by bylo dotčeno ust. čl. VII odst. 7 této Smlouvy výše, Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době.
 2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na pergolu a pohon, 24 měsíců na montáž měsíců ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem.
 3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo v ní musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednání nápravy. Objednatel je oprávněn požadovat:
  a. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
  b. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
 4. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady Díla:
  a. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí;
  b. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení obvyklé péče při prohlídce při předání a převzetí Díla;
  c. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení obvyklé péče, nejpozději však do konce záruční doby.
 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
 6. Zhotovitel je povinen nejpozději do patnácti (15) dnů po obdržení reklamace prověřit reklamované vady a po jejím prověření písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.
 7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel neodpovídá za utěsnění spoje mezi pergolou a fasádou a nejedná se tak o vadu, kterou by Objednatel byl oprávněn reklamovat.

čl. IX
Prodlení, smluvní sankce

 1. Zhotovitel je v prodlení:
  a. nepředá-li Dílo či jeho dílčí etapu ani do třiceti (30) dnů od dohodnutého termínu bez vad, nejde-li o vady zcela nepodstatné, nebránící řádnému užívání Díla;
  b. neodstraní-li vady zjištěné při předávání dílčích etap a celého Díla v přiměřené lhůtě;
  c. neodstraní-li vady vytknuté v záruční době v přiměřené lhůtě.
 2. Za přiměřenou lhůtu k odstranění reklamované vady se zpravidla považuje lhůta 60 dnů ode dne jejich vytknutí. V případech závažnějších vad nebo například nutnosti speciálního vybavení, může být Zhotovitelem tato lhůta prodloužena o dobu nezbytně nutnou.
 3. Nezaplatí-li Objednatel zálohovou nebo konečnou fakturu ve lhůtě dohodnuté v této Smlouvě nebo neuhradí-li Objednatel Zhotoviteli pozastávku v dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly na maximální výši této smluvní pokuty 10 % ceny Díla včetně DPH. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu škody způsobené prodlením Objednatele s placením zálohové, dílčí nebo konečné faktury.
 4. V případě prodlení s dokončením Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý den prodlení včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na maximální výši této smluvní pokuty 10 % ceny Díla včetně DPH. Tato smluvní pokuta bude hrazena nejdříve po výzvě Objednatele k její úhradě. Zhotovitel uhradí tuto smluvní pokutu tak, že na Dílo vystaví konečnou fakturu dle dohodnuté ceny Díla a současně s touto konečnou fakturou vystaví Objednateli dobropis, jenž bude znít na výši smluvní pokuty, na kterou má Objednatel dle tohoto odstavce nárok. Dobropis bude Objednateli zaslán spolu s konečnou fakturou. Zaviní-li prodlení Zhotovitele byť jen zčásti Objednatel, nemůže proti Zhotoviteli uplatňovat žádné nároky z toho prodlení jinak plynoucí.

čl. X
Určení rozhodného práva a způsobů řešení sporu

 1. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem, tedy právním pořádkem, podle kterého se bude řídit vznik a zánik této Smlouvy, výklad jednotlivých ustanovení této Smlouvy a výkon práv a povinností z této Smlouvy, bude právní řád České republiky.
 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, včetně všech vedlejších právních vztahů a nároků na vydání bezdůvodného obohacení, nároků na náhradu škody, sporů o platnost, výklad, sporů o vznik a zánik této Smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností u věcně příslušného soudu České republiky, přičemž smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je soud nacházející se v místě sídla Zhotovitele.

čl. XI
Osobní údaje

 1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů objednatele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde zhotovitel na stránce www.sunsystem.cz Zhotovitel tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi (pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámil.

čl. XII
Úplnost smlouvy a dodatky

 1. Tato Smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu této Smlouvy, mezi smluvními stranami neexistují a pokud existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena touto Smlouvou.
 2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran a to ve formě písemných dodatků. Dodatek musí být chronologicky číslován a datován, výslovně se odvolávat na tuto Smlouvu a musí být podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými za ně jednat.

čl. XIII
Závěrečná ujednání

 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 2. Pokud je objednatel spotřebitel, je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn řešit případné spory vzniklé mezi stranami této Smlouvy mimosoudní cestou. Objednatel je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.
 3. Veškeré přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění této Smlouvy se zněním příloh k této Smlouvě mají ustanovení této Smlouvy přednost.
 4. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy vyplývají z jejich vzájemné dohody, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této Smlouvy změnit.
 5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
 6. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy plynoucí závazně přechází na právní nástupce smluvních stran.
 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že neuzavírají Smlouvu v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek a považují ujednání ve Smlouvě obsažená za ujednání v souladu s dobrými mravy a poctivým úmyslem. Na důkaz vážné a svobodně projevené vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

 

Přílohy:
č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele
č. 2 - Objednávka
č. 3 - Podmínky připravenosti staveniště


V _________________                                                                                                                                                                       Ve Veselí nad Moravou
dne _________________                                                                                                                                                                   dne _________________


Objednatel:                                                                                                                                                                                   Zhotovitel:

 

 

_____________________________                                                                                                                                                     _____________________________
_________________                                                                                                                                                                          SUN SYSTEM Servis s.r.o.

S výběrem Vám ochotně poradíme

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat, popř. nám zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

Infolinka

518 324 833

E-mail

poptavka@sunsystem.cz
NAJÍT PRODEJNÍ MÍSTO
Máte s námi zkušenost? Řekněte názor na Facebooku či Google. Pomůžete ostatním.
Chceme vám usnadnit procházení naším webem a ukázat vám jen to, co vás skutečně zajímá. Můžeme? :)

Potřebujeme k tomu váš souhlas se zpracováním souborů cookies, tedy malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči a pomohou vám ušetřit si klikání, najít na našem webu rychle vše potřebné a díky nim se vám zobrazují jen skutečně relevantní reklamy na služby a zboží. Vše o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete ZDE.

Upravit nastavení Souhlasím
Abychom vám mohli zajistit bezpečné procházení naším webem a vždy relevantní obsah

Nezbytné cookies zajišťující správné fungování našich webových stránek včetně těch, které zajišťují IT bezpečnost. Patří sem také cookies, které jsou potřebné pro ukládání vámi zvolených nastavení či cookies nutné pro komunikaci (load balancing cookies).

Tyto soubory, které se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (například množství návštěvníků či zobrazené stránky), nám pomáhají vylepšovat fungování našich stránek. Díky vašemu souhlasu budeme schopni získat a správně analyzovat cenná data o tom, jak našimi stránkami procházíte a co vás zajímá. Můžeme se tak neustále zlepšovat a zajistit, aby náš web skvěle fungoval a vy jste si mohli užít pohodlné procházení naší nabídkou.

Tento typ cookies využíváme pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, například na sociálních sítích. Díky těmto cookies je pak reklama přizpůsobena tomu, co vás skutečně zajímá (například na základě produktů, které jste si prohlédli na našem webu). I v případě, že tyto soubory deaktivujete, budou se vám reklamy při procházení internetem stále zobrazovat, nebudou pro vás ale relevantní.

Zavřít